sepolia logo

Περιβάλλον

Αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων σχετικά με θέματα περιβάλλοντος

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής) για πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες απόσυρσης και διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) καθώς και την εκποίηση τους (ΕΚΑ 16 01 04* οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους).
  Ημ/νια: 07/06/2023 15:42:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 93ΝΤΩ6Μ-ΝΜΞ
 2. Θέμα: Έγκριση για α) τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ClimaNet», καθώς και των όρων του Σχεδίου του Καταστατικού της Εταιρείας, β) την εισφορά του Δήμου Αθηναίων στο εταιρικό κεφάλαιο του Δικτύου, ποσού 5.000,00 €. και Γ. την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου, κ. Χρήστου Τεντόμα για την υπογραφή του Καταστατικού Σύστασης της εταιρείας
  Ημ/νια: 06/06/2023 11:22:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΙΘ0Ω6Μ-6ΥΨ
 3. Θέμα: Έγκριση το από 03-05-2023 Πρωτόκολλο Καταστροφής σχετικά με την καταστροφή κατασχεθέντων αντικείμενων που απομακρύνθηκαν από κοινόχρηστους χώρους και φυλάσσονται σε αποθήκη της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
  Ημ/νια: 02/06/2023 09:13:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΡΥΤΩ6Μ-1ΞΒ
 4. Θέμα: Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αγ. Χαραλάμπους, από την οδό Νορντάου έως την οδό Νικηφόρου Λύτρα, συνολικής διάρκειας πέντε (5) ημερών, απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο “Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, φρεατίων επίσκεψης και συνδέσεων ακινήτων, καθώς κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης, στην περιοχή ευθύνης του Ε΄ τομέα Αθήνας”, εργολαβία “Α – 464/ΕΥΔΑΠ”, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 187/2023 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 02/06/2023 09:00:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ5ΦΔΩ6Μ-ΑΦΥ
 5. Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Φολεγάνδρου για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ενός (1) οχήματος – καδοπλυντηρίου του Δήμου Αθηναίων για χρονικό διάστημα (4) ημερών ήτοι από 09/06/23 έως 12/06/23
  Ημ/νια: 01/06/2023 16:37:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΡΖΤΧΩ6Μ-ΝΒ5
 6. Θέμα: Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΡΕΑΣ”, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 5/23 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  Ημ/νια: 01/06/2023 12:14:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 92ΘΒΩ6Μ-ΖΑΙ
 7. Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης σταυρού φαρμακείου σε στύλο επί του πεζοδρομίου της οδού Δεινοκράτους 125 και Αργ. Παπαγιάννη στην 1η Δ.Κ.
  Ημ/νια: 01/06/2023 12:08:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ4ΘΓΩ6Μ-57Α
 8. Θέμα: Έγκριση για α) τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας κατ’ άρθρο 16§1 Ν.4413/2016, με αντικείμενο την αξιοποίηση με το βέλτιστο, για το Δήμο Αθηναίων, τρόπο, του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων που βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος με τη συνεργασία της ΔΑΕΜ Α.Ε., κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης & β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή της σύμβασης
  Ημ/νια: 01/06/2023 12:01:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ8ΤΠΩ6Μ-ΙΡΩ
 9. Θέμα: Έγκριση για α) τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 7111.057 Φ.10/Δ11 “Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο επί των οδών Κρατύλου(Δράκοντος), Αλκμαίωνος και Δημοφίλου μεταξύ των Ο.Τ. 72,73 και 74 περιοχής 75 και του Αρχαιολογικού Άλσους στη γειτονιά Ακαδημία Πλάτωνος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας" του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023. β) την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Αθηνών υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαστικά δικαιούχων ποσού 475.915,25 €, ως αποζημίωση μετά την απόφαση επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης δυνάμει του ΦΕΚ 364/Δ΄8.5.2023
  Ημ/νια: 01/06/2023 11:56:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΟΚΖΩ6Μ-ΜΦ9
 10. Θέμα: Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Κάλβου, από την οδό Σούτσου έως την οδού Κουμανούδη, συνολικής διάρκειας πέντε (5) ημερών, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου “Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, φρεατίων επίσκεψης και συνδέσεων ακινήτων, καθώς κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης, στην περιοχή ευθύνης του Ε΄ τομέα Αθήνας”, εργολαβία “Α – 464/ΕΥΔΑΠ”, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 186/2023 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 01/06/2023 11:44:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΝΝΩ6Μ-ΠΤΕ
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.